Правила користування

Ці правила регулюють відносини між Компанією та користувача, між користувачами та клієнтами, а також між Компанією та клієнтами. Ці правила також поширюються на відносини між Компанією, користувачами та особами, які не є користувачами Pentry, але на чиї права та інтереси може вплинути використання Pentry.

Терміни та визначення

Pentry (система Pentry, система) – цей сайт, мобільні додатки, будь-яке програмне забезпечення та апаратна частина, бази даних та канали зв’язку, що використовуються для надання користувачам доступу до системи в цілому чи її окремих функцій.

Баланс користувача – сума грошових коштів, яка була попередньо сплачена користувачем та може бути використана як оплата за використання Pentry, її окремих функцій чи інших послуг Компанії.

Клієнти – будь-які особи, які є споживачами послуг користувачів, та яким Користувачем надано доступ до Pentry.

Компанія – підприємство «Мрія» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, а також будь-які особи, яким надано право адміністрування Pentry чи представництво інтересів Компанії перед користувачами.

Користувач – будь-яка особа, що використовує функціональні можливості Pentry, в тому числі особи, які використовують мобільний додаток чи здійснюють доступ до Pentry за допомогою API, особи (адвокати, юридичні фірми та організацій) в інтересах яких користувачем створено обліковий запис, а також будь-які особи, яким користувачем було надано доступ до Pentry.

Нетипова активність облікового запису – будь-яке використання Pentry за допомогою облікового запису користувача чи його ідентифікаторів доступу, що має ознаки автоматизованого доступу, здійснюється одночасно з різних пристроїв або програмного забезпечення, різних місць, здійснюється в нетиповий для користувача час, здійснюється з використанням великої кількості одночасних або помилкових запитів чи має інші ознаки, які викликають підозри у Компанії.

Обліковий запис користувача – індивідуальний обліковий запис користувача та будь-яких інших осіб, яким даним користувачем було надано доступ до Pentry, в тому числі клієнтам такого користувача.

Професійна придатність - правоздатність, дієздатність, наявність знань та/або ресурсної бази, яка є необхідною та достатньою для надання користувачем послуги відповідно до відмічених практик.

Сайт – це сайт або інший ресурс, який перебуває у володінні Компанії та який використовується для забезпечення доступу до Pentry.

Словники – будь-які бази даних, словники чи інші інформаційно довідкові дані, що використовуються для забезпечення роботи Pentry.

Технічна інформація – будь-які дані, що надходять від користувача, одержуються, обробляються чи зберігаються Pentry та призначені для функціювання Pentry та/або забезпечення доступу та налаштувань користувачів (cookies, session, передані заголовки, метадані тощо).

Використання Pentry

Використання Pentry повинно здійснюватися у відповідності до цих Правил, інших правил та положень, що доведені до відома користувача через систему Pentry чи іншим чином, а також у відповідності до окремих договорів. Інформація про умови використання окремих функцій може доводитися до відома шляхом розміщення повідомлення перед використання такої функції та мітити умови відмінні від цих Правил.

Використання Pentry свідчить про прийняття та повну і беззаперечну згоду користувача з цими Правилами. У випадку укладення окремих договір між Компанією та користувачами положення даних Правил застосовуються в частині, яка не суперечить договору у випадку, якщо таке застереження міститься в тексті договору. У випадку незгоди з даними Правилами користувач або клієнт повинен припинити подальше використання Pentry.

Компанія має право доповнити, змінити, тимчасового обмежити чи видалити будь-які функціональні можливості Pentry без попереднього узгодження чи повідомлення користувача.

При створенні облікового запису та наданні доступу дозволено вказувати лише справжні дані користувача та інших осіб, яким таким користувачем надається доступ до Pentry. У випадку зазначення неправдивих відомостей Компанія має право блокувати або видалити обліковий запис без попереднього попередження та пояснення причин.

Використання Pentry здійснюється на підставі тарифних планів, які вказані на даному сайті або ціною, яка погоджена сторонами в окремому договорі. За використання окремих функцій може встановлюватися додаткова плата, про що користувача повідомляється перед таким використання. Всі доступні функції є вільними для використання за умови, що такі функції доступні на момент звернення до них через систему Pentry. Компанія не здійснює зняття оплати за використання функції, які не були визначені як платні.

Компанія не здійснює будь-яке відшкодування чи повернення коштів, якщо списання таких коштів з балансу було здійснено через використання функцій Pentry будь-якими особами з використання облікового запису користувача.

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОБОТУ PENTRY ЧИ ЇЇ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ. ВИКОРИСТАННЯ PENTRY ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ «ЯК Є», ТОБТО В ТОМУ СТАНІ В ЯКОМУ PENTRY ІСНУЄ НА МОМЕНТ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ. КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПРАВНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕБОЇ В РОБОТІ PENTRY, КРІМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ НЕСПРАВНОСТІ ЧИ ПЕРЕБОЇ ВИКЛИКАНІ УМИСНИМИ ДІЯМИ КОМПАНІЇ.

Використання Pentry не повинно розцінюватися як надання Компанією інформаційних послуг, відтворення або розповсюдження об'єктів авторського права, що містяться в базах даних, виникнення відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму або інших договірних відносин, не передбачених цими Правилами.

Забороняється будь-яке використання Pentry, що може спричинити шкоду Компанії, функціюванню та безпеці Pentry та/або третіх осіб.

Компанія має право припинити надання користувачу будь-яких послуг, обмежити або заборонити використання Pentry, якщо таке використання порушує вимоги законодавства, ці Правила або може бути розцінено Компанією як таке, що має неетичний характер чи може завдати шкоду Компанії та/або іншим особам.

У випадку припинення використання Pentry користувач та компанія зобов’язуються припинити взаємні права та обов’язки один перед одним, провести необхідні розрахунки, повернення та, за необхідності, забезпечити документальне оформлення такого припинення.

Компанія має право розміщувати будь-яку рекламну інформацію (рекламні блоки) на будь-яких сторінках сайта. У випадку використання користувачами будь-якого програмного забезпечення за блокування або приховування реклами Компанія має право заблокувати чи обмежити таким користувачам доступ до Pentry.

Безпека

Компанія намагатиметься вживати всіх необхідних заходів для захисту та збереження внесеної користувачем інформації, проте не гарантує захищеність та збереження такої інформації.

З метою безпеки даних користувачів Компанія не повідомляє адресу, місце розміщення та/або країну розміщення серверів, які забезпечують роботу Pentry. Будь-які спроби користувача чи інших осіб щодо встановлення місця розташування серверів є підставою для припинення відносин з таким користувачем та направлення повідомлення до компетентних органів.

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ЗМІНУ, ВТРАТУ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (НАДАЛІ ВИТОК ДАНИХ), ЯКА БУЛА ВНЕСЕНА КОРИСТУВАЧЕМ ДО PENTRY, ЯКЩО ТАКИЙ ВИТОК ДАНИХ СТАВСЯ ВНАСЛІДОК НЕНАЛЕЖНОГО ЗБЕРІГАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ДОСТУПУ ДО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ, СПРИЧИНЕНО ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ КОМПАНІЇ ТЕХНІЧНУ ПІДТРИМКА ЧИ ПОСЛУГИ З ОРЕНДИ СЕРВЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ, КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА/АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СПРИЧИНЕНО ІНШИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ЧИ КЛІЄНТАМИ АБО НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ВТРУЧАННЯМ ТРЕТІХ ОСІБ В РОБОТУ PENTRY З ВИКОРИСТАННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ БЕЗ ТАКОГО.

У випадку нетипової активності Компанія має право обмежити доступ користувача до Pentry та повідомити користувача про таку активність та/або обмежити користувачу одночасний доступ Pentry з використання одного і того самого облікового запису чи ідентифікатора доступу.

У випадку використання Pentry для доступу до сторонніх ресурсів чи послуг (api, підключення платіжних систем, використання протоколів тощо), що вимагає внесення ip-адреси чи іншої ідентифікації Pentry на такому ресурсі (надання дозволів), користувач зобов’язується забезпечити надання таких дозволів.

Компанія не несе відповідальності та не гарантує справність та безпеку роботи сторонніх ресурсів чи програм, які взаємодіють з Pentry (api-сервіси, платіжні системи, протоколи тощо).

Інтелектуальна власність та засоби індивідуалізації

Використання Penrty не передбачає передачу будь-яких майнових прав на програмне забезпечення, стилі, бази даних, графічні чи мультимедійні об’єкти, засоби індивідуалізації або інші об’єкти права інтелектуальної власності, що використовуються в Pentry.

В період використання Pentry користувачам дозволяється використання логотипу Pentry для інформування власних клієнтів, про використання користувачем системи Pentry з обов’язковим зазначенням посилання на даний сайт.

Будь-які документи, проекти документів, шаблони, словники, бази даних та інша інформація, що використовується в Pentry є виключною власністю Компанії або їх авторів та не може використовуватися без дозволу Компанії під час створення власного продукту та пред’явлення в якості власного доробку.

В період користування Pentry користувач має право використовувати шаблони документів та відповідні формуляри для підготовки документів для власних клієнтів та/або використання створених документів у власній діяльності.

ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ PENTRY БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБОЮ ШАБЛОНІВ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУЛЯРІВ, ЩО ДОСТУПНІ У ПЛАТНОМУ ТАРИФІ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КЛАСНОСТІ КОМПАНІЇ ТА АВТОРІВ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ.

Компанія не несе відповідальності за правильність, коректність перекладу чи адаптації, актуальність та доступність словників, шаблонів та формулярів, що використовуються в Pentry. У випадку внесення користувачами змін до словників, їх переклад, адаптація, актуалізація чи доповнення (результати колективного редагування) всі майнові права на створені ним об’єкти права інтелектуальної власності переходять до Компанії і Компанія має право на безоплатне та безстрокове їх використання, в тому числі з комерційною метою. Компанія має право надавати доступ до результатів колективного редагування іншим особам, в тому числі іншим користувачам.

Внесення до Pentry будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності чи засобів індивідуалізації свідчитиме про одержання користувачем згоди власників таких об’єктів чи засобів.

Компанія має право на використання з метою публікації даних, які були розміщені користувачем в Pentry виключно у випадку одержання згоди користувача на таку публікацію або в знеособленому вигляді з метою проведення статистичних чи аналітичних досліджень.

Користувач надає право Компанії на використання найменування та/або засоби індивідуалізації товарів та послуг користувача та/або компанії чи адвоката, яких він представляє, з метою інформування невизначеного кола осіб про використання ними системи Pentry.

Конфіденційність та персональні дані

Компанія не здійснює збір будь-яких даних (крім технічної інформації) про користувача, його клієнтів та інших осіб, яким користувачем надано доступ до Pentry, за виключенням випадків, коли такі дії вчиняються самим користувачем за допомогою функціональних можливостей Pentry.

Компанія має право без одержання попередньої згоди збирати, обробляти та зберігати технічну інформацію, що була одержана у зв’язку із використання Pentry та використовувати вказану інформацію з метою покращення роботи Pentry.

Будь-які дані, що розміщені користувачем в Pentry, вважаються такими, що розміщені самим користувачем і їх розміщення є підтвердження наявності у користувача права на обробку таких даних.

Компанія не несе відповідальність за зберігання будь-яких даних, що були розміщені в Pentry. Компанія не здійснює перегляд розміщених користувачем даних за виключенням випадків звернення користувача з проханням здійснити певні дії щодо таких даних.

Компанія надає користувачу доступ до будь-яких даних, що були ним розміщені, виключно за допомогою функціональних можливостей Pentry. У випадку необхідності здійснення імпорту, експорту, ручної зміни чи резервування даних, що були розміщені користувачем Компанія здійснює такі дії на підставі окремого договору чи домовленостей.

КОРИСТУВАЧ, ЯКИЙ НАДАВ ДОСТУП ДО PENTRY ІНШИМ КОРИСТУВАЧАМ, КЛІЄНТАМ ЧИ ТРЕТІМ ОСОБАМ ВВАЖАЄТЬСЯ ВЛАСНИКОМ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ТАКИХ ОСІБ ТА МАЄ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ, ЩО БУЛИ НИМИ РОЗМІЩЕНІ ЧЕРЕЗ PENTRY, А ТАКОЖ ОБМЕЖИТИ ТАКИМ ОСОБАМ ДОСТУП, ЗМІНИТИ, ДОПОВНИТИ ЧИ ВИДАЛИТИ ТАКІ ДАНІ.

Компанія не надає доступ до облікового запису користувача, розміщених ним даних третім особам, за виключення випадків одержання згоди користувача на такі дії чи одержання належного запиту від компетентних органів у відповідності до процедури передбаченої законодавством країни, на території якої діє Компанія чи розміщено такі дані. У випадку одержання запиту від компетентних органів Компанія має право не повідомляти користувача про одержання такого запиту та надання даних.

Надання користувачу доступ до даних, що розміщені з використанням облікового запису, який перебуває в його власності у спосіб, який не передбачений функціональними можливостями Pentry здійснюється відповідно до окремого договору та домовленостей з Компанією.

Компанія має право зберігати будь-які повідомлення та сповіщення, що були надіслані користувачем з використанням Pentry протягом періоду, який Компанія вважатиме необхідним для захисту свої прав та інтересів, а також інтересів одержувачів таких повідомлень.

Надсилання сповіщень та повідомлень

Компанія не здійснює розсилку рекламних, спам чи інших повідомлень, які не пов'язані з функціюванням Pentry. Компанія не має відношення та не несе відповідальність за будь-які сповіщень чи повідомлення, що були надіслані не через Pentry, надійшли з доменної зони, яка не перебуває у володінні Компанії або від осіб та з адрес, які не вказані на даному сайті.

Використання користувачем функції сповіщення клієнтів, інших осіб чи користувачів за допомогою смс-повідомлень, push-повідомлень, електронної пошти чи іншим чином є свідченням одержання користувачем згоди на такі дії.

У випадку одержання користувачем будь-яких зауважень чи претензій від клієнтів чи третіх осіб щодо одержаних повідомлень чи сповіщень, користувач повинен здійснити всі залежні від нього заходи для усунення причин, що стали підставою таких зауважень та претензій.

У випадку надходження на адресу Компанії від третіх будь-яких зауважень чи претензій стосовно надісланих повідомлень Компанія має право без попереднього повідомлення обмежити користувачу можливість відправлення повідомлень та сповіщень або дезактивувати таку функцію.

Забороняється надсилання за допомогою Pentry спам-повідомлення, повідомлення рекламного характеру або містять образи, погрози чи безпідставні вимоги, схиляють до насилля чи розпалювання ворожнечі, мають сексуальний характер, вводять оману відносно викладених в них фактів чи відправника таких повідомлень або іншим чином направлені на порушення прав та свобод одержувача таких повідомлень.

Використання альфаімені (альфанумеричного імені, ідентифікатора відправника, SenderID тощо) в повідомлені та сповіщені повинно здійснюватися у відповідності до правил Pentry щодо такого використання, вимог законодавства Компанії, відправника та одержувача.

В окремих країнах використання альфаімені заборонено і при одержані може бути замінено на динамічний ідентифікатор (довільний номер,намір символів, ім’я чи код), а тому Компанія не несе відповідальність та не відшкодовує оплату за відправлені повідомлення та сповіщення, якщо альфаім’я не було відображено в повідомленні чи сповіщенні.

Компанія не несе відповідальність та не відшкодовує оплату, якщо одержувач повідомлення його не отримав, і таке неотримання зумовлено діями третіх осіб, порушеннями будь-яких правил до таких повідомлень чи сповіщень, викликано пошкодженням зв’язку з Pentry на стороні користувача, зумовлено діяннями одержувача та/або його провайдера, а також спричинено іншими діяннями чи обставинами, які перебувають поза волею Компанії.

Компанія має право використовувати, проте зобов’язується робити це виключно у надзвичайних випадках, дані користувача про клієнтів та інших осіб з метою інформування про будь-які обставини, що можуть вплинути на їх права та свободи під час роботи чи в наслідок роботи Pentry.

Компанія має право проводити опитування та здійснювати запити з метою визначення думки користувача та клієнтів щодо ефективності та зручності використання Pentry, необхідності впровадження нових функцій, якості надання користувачем послуг тощо.

Бази даних персоналу, клієнтів та інших осіб

Внесення користувачем до Pentrу персональних даних, банківської інформації, інформації, що становить комерційну таємницю є підтвердженням того, що користувачем була одержання згода на обробку такої інформації або користувач підтверджує, що згода на таку обробку не вимагається чинним законодавством Компанії, користувача та/або такої особи.

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТАКИХ ОСІБ, ЩО БУЛА ВНЕСЕНА КОРИСТУВАЧАМИ ДО PENTRY.

У випадку внесення компроментуючої інформації, інформації, що може спричинити шкоду честі, гідності та діловій репутації та/або іншої негативної інформації про особу, користувач повною мірою усвідомлює наслідок такого розміщення та зобов’язується відшкодувати будь-яку шкоду Компанії чи третім особам, що була спричинена таким розміщенням.

Окрема інформація, яка була внесена користувачем може бути використана Компанією, іншими користувачами чи третіми особами, про що користувача повідомляється перед таким розміщенням (реєстри ненадійних клієнтів, контрагентів, боржників тощо).

Користувач самостійно слідкує за правильністю будь-яких операцій щодо проведення взаєморозрахунків з клієнтами, зарахування та списання коштів з балансу клієнта, операцій щодо зміни статусу послуг клієнтів та інших змін в базах даних користувача.

Розміщення в каталогах

При розміщанні відкритої інформації про користувача, сферу його діяльності чи будь-яку іншу інформацію про компанію, яку він представляє, користувач надає згоду на розміщення такої інформації та її доступність невизначеному колу осіб.

При виборі сфери надання юридичних послуг забороняється зазначати практики, по яких компанія не має право надавати юридичні послуги (відсутні дозволи, ліцензії, сертифікати, атестація тощо). Забороняється також зазначати практики у випадку наявності заборони щодо надання користувачем чи його компанією вказаних послуг.

Для користувачів безкоштовного тарифного плану Компанія має право встановити обмеження щодо кількості практик, які можуть бути відмічені.

Компанія має право перевірити професійну придатність, яка необхідна для надання послуги в межах відмічених практик. У випадку надання користувачем неправдивих відомостей щодо професійної придатності Компанія має право видалити з переліку практик користувача практики, які не відповідають професійні придатності або заблокувати обліковий запис користувача без попереднього сповіщення та пояснення причин блокування.

Користувачі, які використовують Pentry на платній основі мають право замовити перевірку професійної придатності відповідно до відмічених практик. У випадку замовлення перевірки професійної придатності користувач Компанія має право вимагати документи (рішення судів, ліцензій, документи про освіту працівників, свідоцтва тощо), що підтверджують професійну придатність користувача.

Відповідальність

Компанія не несе відповідальність за будь-яку шкоду користувачу, клієнтам чи третім особам, яка спричинена використанням Pentry, якщо такі дії не є правопорушенням відповідно до законодавства і шкода не спричинена Компанією умисно.

Компанія не несе відповідальність, якщо використання Pentry вважається правопорушення в країні резиденства користувача чи його клієнтів.

Компанія не приймає участь у врегулюванні будь-яких конфліктів та спорів між користувачами, користувачами та клієнтами, користувачами та третіми особами, якщо така участь не передбачена окремим договором.

Компанія має право залучити користувача в якості свідка чи іншого учасника розгляду у випадку виникнення конфліктів та спорів, пов’язаних із використанням Pentry.

У випадку якщо країна резиденства користувача відмінна від країни резиденства Компанії, сторони дійшли взаємної згоди про застосування принципу автономії волі (lex voluntatis), згідно якого до будь-яких відносин між Компанією та користувачем застосовується право країни місця реєстрації Компанії.

У випадку порушення користувачем умов цих Правил, користувач зобов'язаний відшкодувати Компанії витрати, понесені нею на правову допомогу у зв'язку з таким порушенням, фіксацію факту такого порушення та інші витрати у повному розмірі на підставі договорів та рахунків адвокатів, суб'єктів, які надають юридичні послуги та інших осіб.

У випадку порушення даних Правил або вимог законодавства України чи країни походження користувача Компанія має право без попередження заблокувати обліковий запис користувача та/або обмежити доступ користувачу та/або його клієнтам до Pentry.

Про дані Правила

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ОЗНАЙОМИТИ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ ВСІХ ОСІБ, ЯКИМ ВІН НАДАЄ ДОСТУП ДО PENTRY, ТА НЕСЕ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОМПАНІЄЮ ЗА ДІЇ ОСІБ, ЯКИМ НИМ БУЛО НАДАНО ТАКИЙ ДОСТУП.

Компанія залишає за собою право будь-коли та будь-яким чином змінити дані Правила сповістивши користувача про таку зміну шляхом розміщення нової редакції правил чи окремих змін на даному сайті.

Зміни починають діяти з моменту їх розміщення на сайті, якщо інше додатково не вказано під час їх публікації.

У ВИПАДКУ НЕЗГОДИ ЗІ ЗМІНАМИ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ПРИПИНИТИ ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ PENTRY. КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯКЩО ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ PENTRY БУЛО ВИКЛИКАНО НЕЗГОДОЮ КОРИСТУВАЧА ЗІ ЗМІНАМИ ДО ЦИХ ПРАВИЛ. ВИКОРИСТАННЯ PENTRY ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИХ ПРАВИЛ СВІДЧИТИМЕ ПРО ПОВНУ ТА БЕЗЗАПЕРЕЧНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧА З ТАКИМИ ЗМІНАМИ.

Якщо зміни до цих Правил впливають на зміст прав та обов’язків користувача та Компанії, що визначені окремими договорами чи угодами такі договори та угоди застосовуються з урахування змін до цих Правил.

У випадку припинення дії чи визнання недійсних окремих положень цих Правил інші положення продовжують свою дію.